Đọc Kinh Tôn Vương (27/05/2018)

 

Giáo Khu  1 Ô/B Nguyễn Văn Tuynh 214-501-4173
    2102 Sword Dr., Garland TX 75044  
Giáo Khu  4 A/C Tran Duc Vuong 469-688-0579
    2910 Cedar Brook Dr, Garland, TX  75040  
Giáo Khu  5 Ô/B  Ngô Suốt 972 644-5790
    1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX  75081  
Giáo Khu  8 A/C Quí Nguyễn 714-880-2222
    7702 Providence Dr., Rowlett, TX 75089
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com