Đọc Kinh Tôn Vương (17/06/2018)

Giáo Khu  1 A/C Nguyễn Bình John 972-697-3167
    2421 Homestead Pl., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  11 A/C Hoàng Văn & Chi 972-429-8526
    501 Leeward Dr., Murphy, TX 75094
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com