Đọc Kinh Tôn Vương (16/9/2018)

 

Giáo Khu  1 A/C Phạm Thanh Hùng & Hiền 214-394-9087
    2310 Sam Houston Rd., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  3 Ô/B Nguyễn Minh Huế 972-487-3555
    2120 Meredith Lane, Garland, TX 75042  
Giáo Khu  5 Ô/B  Ngô Suốt 972 644-5790
    1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX  75081  
Giáo Khu  7 A/C Đoàn Liêm & Trinh 469-236-9523
    967 Rockport Ln, Allen, TX 75013  
       
                   Thứ Bảy Ngày 22/9/2018   Lúc 7:30PM    
    Đoàn Liên Minh Thánh Tâm   
    Đọc kinh tại nhà Ông Lưu Ngọc Hoàng  
    2401 Saharah Dr., Garland, TX 75044 469-363-3665
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com