Đọc Kinh Tôn Vương (07/10/2018)

 

Giáo Khu  1 Ô/B Trần Văn Tích 972-414-9367
    3617 Insbrook Dr., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  2 A/C Lê Hùng 972-496-2789
    2930 High Plateau Dr., Garland, TX 75044  
Giáo Khu  4 Ô/B Nguyễn Phi Long 214-703-0900
    1101 Havencrest Ct., Garland, TX 75040  
Giáo Khu  5 A/C Ngọc Uyên 469-386-9924
    3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082  
Giáo Khu  11 A/C Mai Quốc Ký & Liễu 972-442-8200
    3015 Charles Dr., Wylie, TX 75098
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com