Phân Ưu: Ô. Phêrô Trần Văn Ngạch

Ông Phêrô Trần Văn Ngạch

Giáo Khu 1

 Sinh ngày:    19/7/1925

 Tạ thế ngày: 22/1/2011

 

  Thứ Năm ngày 27/2, 5:00PM:  Làm phép xác và khăn tang tại nhà quàn Sparkman Funeral Home*.  Các hội đoàn đến đọc kinh và cầu nguyện.

  

  Thứ Sáu ngày 28/2, 8:00PM:  Giáo khu 1 và cộng đoàn thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn Sparkman Funeral Home*.  

 

  Thứ Bảy ngày 29/2, 8:00AM:  Thánh lễ an táng tại thánh đường ĐMHCG. 

 

 

  *Sparkman Funeral Home:  1029 S. Greenville Ave.

                                              Richardson, TX 75081

                                              (972) 238-7855

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com