Địa chỉ của Quỹ Đức Giám Mục cho Công Tác Mục Vụ ( Bishop's Annual Appeal)

 Địa chỉ của Quỹ Đức Giám Mục cho Công Tác Mục Vụ    (Bishop's Annual Appeal)

Xin gửi check và Phiếu Dâng Cúng về:     Bishop's Annual Appeal

                                                              P.O. Box 190507
                                                              Dallas, Texas 75219

Muốn in "Phiếu Dâng Cúng" xin bấm vào đây (English),  Tiếng Việt

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com