Không Được Đi Vào Sân Đậu Xe Mới

Việc xây dựng Sân Đậu Xe mới của Giáo xứ chúng ta đang được tiến hành tốt đẹp và nếu không có gì trở ngại về thời tiết, chúng ta sẽ có thể sử dụng kể từ Tuần Thánh trở đi. Tuy nhiên, để bảo đảm sự an toàn và tránh vấn đề kiện tụng, cho đến khi Sân Đậu Xe được hoàn tất, xin ĐỪNG LÁI XE HOẶC TỰ TIỆN ĐI VÀO TRONG KHU VỰC. Chân thành cảm ơn.

For the sake of safety and liability, until the new parking lot is completed, nobody is allowed to enter this place. Thanks.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com