Cần Thiện Nguyện Viên Ban Việt Ngữ

Để chuẩn bị cho niên học 2017-2018, Ban Việt ngữ cần thêm giáo viên phụ giúp sáng (10am-12pm) và chiều (1:30pm - 3pm)

* Điều kiện giúp: 

 - Biết hai ngôn ngữ (Vietnamese & English)

 - Sẽ qua training.

 - Giúp vào những ngày Chúa nhật trong năm.

 - Sẽ qua background check. 

Để bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Việt cho con em chúng ta, kính mời quý phụ huynh và quý bạn trẻ, cùng thiện nguyên giúp đỡ ban Việt ngữ.

Xin liên lạc tới văn phòng KGD (phòng 131) tại Trung Tâm Thánh An Phong vào những ngày Chúa nhật hoặc "Text" qua số điện thoại của Thầy Thanh Lê (469-867-6025).

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com