Quyên Tiền Giúp Truyền Giáo Tại Hoa Kỳ (23/4) - Catholic Home Mission Appeal (4/23)

Tại Hoa Kỳ, có hơn 40% trong tổng số 196 giáo phận được xem là “truyền giáo tại chỗ” bởi vì các giáo phận này không thể trang trải đủ chi phí cần thiết cho các công việc mục vụ. Việc quyên tiền giúp các xứ truyền giáo nhằm giúp các giáo phận này

In the United States, more than 40% of the dioceses are considered "home missions" because they cannot cover the costs for the necessary pastoral work within their communities.  The Catholic Home Missions Appeal provides grants for those dioceses to help them sustain and grow vibrant faith communities.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com