Chương Trình Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
(Lễ Trọng Buộc ngày 8/12)

* Thứ Sáu 7/12: Thánh lễ Vọng lúc 7pm.
* Thứ Bảy 8/12: Có ba Thánh lễ: 8am, 10am, 12pm.
Kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự đông đủ.
Lưu ý: Thánh lễ 6pm thứ Bảy ngày 8/12 không thay thế cho Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vì là lễ của Chúa nhật II Mùa Vọng.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com