TAM NHẬT TĨNH TÂM

Chủ Đề: “Đi Tìm Bình An”

Thuyết giảng: Lm. JB Phạm Quốc Hưng, CSsR

 

* Thứ Hai (17/12), thứ Ba (18/12) và Thứ Tư (19/12):  Tại Nhà Thờ

6:30 PM: Thánh Lễ

7:00 PM – 8:30 PM: Giảng thuyết

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com