Đọc Kinh Tôn Vương (10/2/2019)

 

Giáo Khu  1 A/C Nguyễn Thành Mỹ 469-734-9064
    5134 Turtle Cove Rd., Garland, TX 75044  
       
    Đoàn Liên Minh Thánh Tâm - Ngày 16/2/2019 lúc 7:30pm
    Ô. Nguyễn Văn Loan 469-412-3015
    3517 Thunder Dr., Sachse, TX 75048
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com