Chúa Nhật Lễ Lá (14/4)

  

v  Thánh lễ Chúa nhật (giờ thường lệ:  7:30am, 10am, 12pm, 5pm).

v  Đàng Thánh Giá ngoài trời từ 2pm-3pm do các em Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách

v  Ca nguyện Taizé suy niệm Cuộc Thương Khó từ 6:30pm-7:30pm

     tại Nhà thờ (sau Thánh lễ 5pm).

 

 

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com