Tam Nhật Vượt Qua (18-20/4)

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều I Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm của Tam Nhật Vượt Qua là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Thứ Năm Tuần Thánh (18/4)

v  Giải tội tại Nhà thờ từ 9am-10am

v  7pm:  Thánh Lễ Tiệc Ly (không có Thánh Lễ 7 giờ sáng).

v  Sau Thánh Lễ:  Chầu chung của cả Cộng đoàn.

v  9pm-12am:  Các Hội đoàn chầu Thánh Thể

v  Thứ Sáu Tuần Thánh 12am-7am:  Chầu Cá nhân trong thinh lặng.

Thứ Sáu Tuần Thánh (19/4)

v  3pm:  Đi Đàng Thánh Giá trong khuôn viên Giáo xứ.

v  6:40pm:  Bắt đầu Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót.

v  7pm:  Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.

Cộng đoàn có thể tiếp tục kính thờ Thánh Giá sau Nghi thức Tưởng Niệm trong Nhà thờ cho đến 11pm và trong Nhà Nguyện từ 7am-11am thứ Bảy Tuần Thánh (20/4).

Thứ Bảy Tuần Thánh (20/4)

v  8:30pm:  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh (21/4)

v  Có 4 Thánh Lễ (7:30am; 10am; 12pm; 5pm).

v  Sau Thánh Lễ 10am & 12pm có Easter Egg Hunt cho các thiếu nhi.

 Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com