Phụng Vụ

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...............7:00 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).......10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)..........12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình).............5:00 PM
 
Ngày Thường
Thánh Lễ...............7:00 AM, 7:00 PM
 
Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG.......................5:30 PM
Thánh Lễ...............8:00 AM, 6:00 PM
 
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt............7:00 PM
 
Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ........6:00 PM
 
Lễ Trọng - Buộc
Thánh Lễ (sáng).....6:45 AM, 9:00 AM
Thánh Lễ (chiều)....7:00 PM, 9:00 PM
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com