12/03: Thứ Năm Đầu Tháng: Chầu chung – 7:45PM – 40:30PM
 
12/04: Thứ Sáu Đầu Tháng – Đền Tạ Thánh Tâm: 6:30PM
 
12/05: Thứ Bảy Đầu Tháng – Thánh Lễ 8:00AM
           Hướng dẫn Rừa Tội trè em: 7:00PM
12/08: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lễ Trọng-Buộc
           Bổn Mạng Ca Đoàn Trinh Vương & Giáo Khu 8
12/12: Rửa tội trẻ em: 4:00PM
 
12/12+13: QUYÊN TIỀN II= GIÚP NỮ TU HƯU DƯỠNG
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com