Đoàn Thanh Niên Phanxicô Assisi

 

Đoàn Thanh Niên Phanxicô Assisi

Website: http://dtnfa.net  

I. Giới Thiệu:

   Đ oàn Thanh Niên Phanxicô Assisi Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được sáng lập năm 1993 do Linh mục Linh hướng Giuse Trịnh Đức Hòa và anh Đặng Hiếu Sinh.

II. Mục Đích:

  Nâng đỡ và làm tăng trưởng đời sống đức tin của giới trẻ Công Giáo.

  Tạo môi trường cho tất cả các thành viên của Đoàn nhận biết và nhiệt thành trong sứ mệnh phụng vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của giới trẻ.

  Tạo môi trường cho tất cả các thành viên của Đoàn gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam.

III. Ân Huệ Thiêng Liêng:

  Đoàn Thanh Niên nhận Thánh Phanxicô Assisi làm Thánh Bổn Mạng và nguyện noi theo tinh thần phụng vụ nhiệt thành và bền bỉ của Thánh Phanxicô Assisi.

IV. Gia Nhập Đoàn Thanh Niên:

  Đoàn Thanh Niên Phanxicô Assisi luôn mở rộng vòng tay để đón nhận các bạn trẻ trong và ngoài Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ 18 tuổi trở lên.

  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Phạm Khắc Nghị - nghiv2005@yahoo.com - 603-858-2474. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com