Câu Ghi Lòng: Anh em được cứu độ bằng Máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền. (1 Pr 1, 18-19)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

Thánh lễ trực tuyến 

10:00 AM Chúa Nhật

7:00 PM ngày trong tuần

Bấm vào đây

Phụng Vụ

 
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:00 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM
Ngày Thường (Thứ hai - Thứ sáu)
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Thứ Bảy
Thánh Lễ 8:00 AM
Thánh lễ vọng Chúa nhật 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể 7:00 PM
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Chầu Thánh Thể 7:30 AM - 7:00 PM

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng 04, 2017
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com