"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến." (Mt 3, 2)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng 12, 2022

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Tin Giáo Hội

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com