“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 05, 2022

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Tin Giáo Hội

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com