"Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi". (Is 55, 8)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng 09, 2023

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com