Câu Ghi Lòng: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mc 9, 7)

Tin Mừng Hôm Nay

Chúa Nhật, Ngày 25 Tháng 02, 2024

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com