"...Đến mà xem ...và ở lại với Người" (Ga 1, 39)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Ba, Ngày 19 Tháng 01, 2021

Phụng Vụ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com