a) Ghi danh xin kết hôn tại Văn phòng Giáo xứ ít nhất là 6 tháng trước ngày thành hôn. Những người đã từng kết hôn, xin xem mục c)

b) Hoàn tất Chương trình Dự bị Hôn nhân & FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study)

c) Những ai đã từng kết hôn trong phép đạo (catholic marriage) hoặc ngoài đời (civil marriage) kể cả khi có giấy ly dị đời, đều phải xin hẹn gặp Cha Chính xứ hoặc để được hướng dẫn về việc “hợp thức hoá” (convalidation) hoặc có thể giúp làm thủ tục xin “tiêu hôn” (“annulment”) với Toà Án Hôn Phối (Tribunal) của Giáo phận Dallas, và thủ tục này có thể kéo dài từ 1 – 2 năm.

d) Những ai lập gia đình với người không phải Công giáo nhưng được Rửa tội bên Tin lành, Chính Thống giáo hoặc Anh giáo thì có thể được cử hành Bí tích Hôn phối trong Thánh lễ nếu đôi hôn phối yêu cầu.

e) Những ai lập gia đình với người không phải Kitô hữu (chưa bao giờ được Rửa tội) như Phật giáo, Cao đài, Ấn độ giáo, Hồi giáo v.v. thì chỉ cử hành Nghi thức Hôn phối mà không có Thánh Lễ.

f) Dù là Thánh lễ (giữa 2 Kitô hữu) hoặc Nghi thức Kết hôn (giữa người Công giáo và người không phải Kitô hữu), sẽ không còn Nghi thức Thắp nến Hiệp nhất theo Lễ Nghi Hôn Phối được ban hành mới đây của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

f) Phải có Giấy Hôn thú ngoài đời (Marriage License) của County và nộp cho Văn phòng Giáo xứ, trễ nhất là 2 tuần lễ trước ngày Kết hôn trong Nhà thờ.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com