Nhóm Nguồn Sống

 

  Nhóm Đồng Hành Ngun Sng

 

*************

N

hóm Nguồn Sống là một thành phần của CĐ Đồng Hành – CLC (Christian Life Community).  Đồng Hành – CLC là một cộng đoàn tông đồ, nối kết  những giáo dân sống mật thiết với nhau, theo linh đạo Thánh I-Nhã, thành một thực thể, để đáp lại lời mời gọi phục vụ của Thiên Chúa. Trong cộng đoàn tông đồ này, dưới hình thức một nhóm địa phương, chúng tôi cùng nhau nhận định một cách cụ thể những phương cách mà Chúa Giêsu Kitô muốn chúng tôi thực hiện để cùng tham dự vào sứ mạng của Người. Vì thế, trong khi huấn luyện và trợ giúp chúng tôi, cộng đoàn cũng gửi chúng tôi đi phục vụ một cách xứng hợp, dùng tất cả những khả năng Thiên Chúa đă ban cho chúng tôi.

  Như một cộng đoàn CLC thế giới, chúng tôi ao ước liên kết với nhau như một thân thể duy nhất trong Chúa Thánh Thần để giúp mọi người nhận ra sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa trong thế giới ngày hôm nay.

  Nhóm Nguồn Sống cầu nguyện mỗi hai tuần. Anh chị em trong nhóm sinh họat và phục vụ qua nhiều hình thức khác nhau trong các cộng đoàn.  Muốn biết thêm chi tiết về Nhóm Đồng Hành Nguồn Sống và điều kiện gia nhập, xin liên lạc với anh Nguyễn Trí/Mỹ Linh (214) 406-3475.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com