"Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa". (2 Cr 5, 6-10)

Tin Mừng Hôm Nay

Chúa Nhật, Ngày 16 Tháng 06, 2024

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Tin Giáo Hội

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com