"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho." (Lc 24, 35)

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Hai, Ngày 15 Tháng 04, 2024

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Tin Giáo Hội

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com