“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)

Tin Mừng Hôm Nay

Chúa Nhật, Ngày 21 Tháng 07, 2024

Phụng Vụ

Vấn Đáp

Tin Giáo Hội

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com