Câu Ghi Lòng: Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. (Ga 4, 13)

Thánh Lễ tại GX DMHCG

  Thánh Lễ

Chúa Nhật 29/3

10 giờ Bấm vào đây

7 giờ :Bấm vào đây

Thứ Bảy 28/3:Bấm vào đây

Thứ Sáu 27/3:Bấm vào đây

Thứ Năm 26/3: Bấm vào đây

Thứ Tư 25/3:Bấm vào đây

Thứ Ba 24/3: Bấm vào đây

Thứ Hai 23/3:  Bấm vào đây

Chúa Nhật 22/3  Bấm vào đây

 

Phụng Vụ

 
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM
Ngày Thường (Thứ hai - Thứ sáu)
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Thứ Bảy
Thánh Lễ 8:00 AM
Thánh Lễ 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể 7:00 PM
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Chầu Thánh Thể 7:30 AM - 7:00 PM

Tin Mừng Hôm Nay

Chúa Nhật, Ngày 29 Tháng 03, 2020
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com