Thường các giáo xứ ở Việt Nam và ngay cả Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có cấp Sổ Gia Đình Công Giáo cho các gia đình đã gia nhập Giáo xứ. Vậy mục đích của Sổ Gia Đình Công Giáo là gì? Xin thưa trước hết, Sổ Gia Đình Công Giáo không thay thế các Giấy Xác Nhận Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức và Hôn Phối được cấp từ các giáo xứ nơi đương sự lãnh nhận các Bí tích này. Riêng ở Giáo phận Dallas, những người Công giáo nào muốn lãnh nhận Bí tích Hôn phối hoặc muốn làm hồ sơ tiêu hôn, cần phải có các Giấy Xác Nhận Rửa Tội cũng như Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức được cấp trong vòng 6 tháng trở lại từ các Giáo xứ mà đương sự đã nhận lãnh.

Do đó, Sổ Gia Đình Công Giáo có mục đích giúp cho cha mẹ biết và nhớ được bản thân và con cái mình đã lãnh nhận các bí tích ở những giáo xứ nào: tại Việt Nam hoặc tại Mỹ, ở tiểu bang này hoặc tiểu bang kia, ở giáo phận này hay giáo phận nọ. Nhất là sống trong một xã hội như Hoa Kỳ mà gia đình phải thường xuyên di chuyển vì lý do công ăn việc làm, Sổ Gia Đình Công Giáo giúp cho cha mẹ biết được con cái mình đã lãnh nhận các bí tích ở những giáo xứ, giáo phận khác nhau nào để rồi khi cần, cứ việc yêu cầu các giáo xứ đó cung cấp giấy tờ cần thiết.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com