Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hi Đc M Hng Cu Giúp

*******

       Nhằm mục đích cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ, với tước hiệu MẸ HẰNG CỨU GIÚP và để các tín hữu có cơ hội tập hợp, cùng nhau nài xin Mẹ ban xuống những ơn lành phần hồn cũng như phần xác, nhất là xin Mẹ ra tay cứu giúp mỗi khi gặp các sự khốn khó.

         Để đáp ứng nhu cầu trên, Hội ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP đã được thành lập. Thánh lễ và nghi thức thành lập Hội đã được tổ chức trọng thể vào ngày 8 tháng 12 năm 2008.

 

 

 

NỘI QUI HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

A) Tôn Chỉ & Mục Đích: 

          - Cổ võ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

- Liên kết mọi thành phần dân Chúa qua các giờ khấn.

- Đặc biệt: Khấn cho tất cả mọi người có nhu cầu phần hồn cũng như phần xác.

 

B) Điều Kiện Gia Nhập: 

- Tất cả mọi thành phần dân Chúa, không phân biệt nam nữ hay tuổi tác.

- Niên liễm: hội viên đóng $10/năm.

 

C) Bổn Phận Hằng Ngày: 

- Đọc 10 Kinh Kính Mừng.

- Kinh Hãy Nhớ (Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria…)

- Ba Câu Lạy “Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con”

 

D) Những Ích Lợi Dành Cho Hội Viên: 

        Sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như vậy sẽ được:

- Người bảo hộ cách riêng suốt đời, nhất là trong giờ lâm tử.

- Một phương thế rất thần hiệu để làm cho kẻ có tội ăn năn hối cải.

- Hưởng nhờ cách riêng lời cầu nguyện và công nghiệp, các việc lành của Dòng Chúa Cứu Thế và các hội viên khắp thế giới.

- Hưởng nhiều ơn xá miễn là theo đúng thể lệ, nhất là trong những dịp: Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lễ Thánh Anphongso và khi dâng mình lại cho Đức Mẹ một tháng một lần v.v…

- Được thăm viếng an ủi và nhất là được khấn nguyện của Hội khi đau yếu và khi gặp các sự khốn khó.

- Khi qua đời, Hội sẽ cầu nguyện và xin Lễ ngay.

- Hằng năm đến ngày giỗ, Hội sẽ xin Lễ và cầu nguyện liên tiếp 3 năm cho đến ngày mãn tang.

 

E) Sinh Hoạt Chính Của Hội: 

1. Hằng tuần: Vào mỗi sáng Chúa Nhật vào 7:30 (trước Thánh Lễ thứ nhất).  Hội tổ chức giờ khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để:

          - Khấn theo như ý xin trong tuần.

          - Xin ơn chữa lành cho các hội viên đau ốm, hoặc gặp khốn khó phần hồn, phần xác.

 

2. Hằng tháng:  Vào mỗi Chúa Nhật thứ hai trong tháng, cùng với giờ khấn như thường lệ, Hội sẽ xin Lễ và cầu bình an cho các gia đình hội viên và cầu cho các linh hồn hội viên đã qua đời.  Sau Thánh Lễ hội viên sẽ dâng mình lại cho Đức Mẹ. 

 

Lưu ý:  

- Quí vị nào muốn nhờ Hội khấn theo như ý nguyện riêng, xin ghi ý khấn vào cuốn sổ đặt ở Tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc liên lạc với Ban Điều Hành Hội.

- HỘI ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP HÂN HOAN ĐÓN CHÀO QUÍ VỊ GIA NHẬP HỘI. 

 

Hội Trưởng đương nhiệm: Ông Phạm Đức Lâm 214-549-0897 

 

 


Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com