Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn nắp và sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.

Please leave the church in good order when you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with you so that we can show respect for God and for our brothers and sisters who may be coming to Mass later. Also do not allow your children to write in any of the books or tear the pages. They are not toys for the children play with during Mass. Thank you for your help.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com