Theo luật Hội thánh, các tín hữu phải rước lễ cách xứng đáng (sau khi xưng tội nếu cần thiết) trong Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa nhật Phục Sinh (16/4) cho đến ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (4/6).

Holy Communion should be received worthily (after Confession, if necessary) anytime beginning on Easter Sunday (April 16) through Pentecost Sunday (June 4).

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com