Hỏi: 

Thưa cha, xin cho con biết Giáo Lý của Giáo hội dạy thế nào về “những tội nghịch cùng đức khiết tịnh”? Từ nhỏ con đã được dạy rằng “nếu đá đến những chỗ dơ dáy” là có tội và phải đi xưng tội. Trái lại, tâm thức của các bạn trẻ ngày nay dường như đã thay đổi, họ tham dự thánh lễ khá đông nhưng lại cho rằng chỉ cần xưng tội một năm ít nhất một lần là đủ…

Lu-Y M

 
   Đáp: 

  Thật là chuyện nghịch lý: một đàng, giáo huấn của Giáo Hội luôn khẳng định là không có việc thay đổi quy luật luân lý trong lãnh vực tính dục, đàng khác, nhiều người công giáo, khi có một vấn đề nào mới mẻ, lại muốn đặt lại toàn bộ vấn đề và bắt đầu lại từ số không. Điểm quy chiếu đối với họ đề là sự học biết từ khi còn nhỏ trong các lớp giáo lý, và chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về những gì được phép và những điều bị cấm đoán, những gì là tội nhẹ và tội trọng.

   Cần phải thoát ra khỏi đầu óc duy luật

   Chúng ta có thể nắm chắc rằng luân lý không chỉ giới hạn vào sự hiểu biết. Một đời sống tốt và đúng không nhất thiết cần phải có sự hiểu biết sâu xa. Tuy nhiên chúng ta phải công nhận rằng: một sự hiểu biết hạn hẹp và nông cạn không giúp được gì cho những quyết định có ý nghĩa.

   Chúng ta đừng ngạc nhiên về những người chỉ dừng lại ở mức độ duy luật cho rằng: tất cả đều được giải quyết bằng những từ ngữ “cho

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com