Tất cả chúng ta có nhiều cơ hội để nhận được ơn toàn xá (plenary indulgence) trong Tuần Thánh cho bản thân chúng ta hay nhường lại cho những người thân trong luyện ngục.

Những ơn toàn xá này được liệt kê trong “Enchiridion Indulgentiarum, Fourth Edition 1999” – Sổ Bộ Ân Xá, Ấn bản thứ Tư 1999. Tài liệu này đã được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dịch sang Anh Ngữ và in thành sách với tựa đề “Manual Of Indulgences: Norms and Grants” (Cẩm Nang Ân Xá, Quy tắc và Ân ban), được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2006 và tái bản lần 5 năm 2017.

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh

Một ơn toàn xá được ban cho các tín hữu sốt sắng hát kinh Tantum Ergo (Đây Nhiệm Tích Vô Cùng Cao Quý) sau Thánh Lễ Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh lúc cất Mình Thánh Chúa trọng thể. Ơn toàn xá cũng được ban cho các tín hữu chầu Mình Thánh Chúa tối thiểu 30 phút.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Một ơn toàn xá được ban cho các tín hữu sốt sắng tham dự việc suy tôn Thánh giá trong nghi thức trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ơn toàn xá cũng được ban cho các tín hữu tự mình viếng đủ 14 chặng Đàng Thánh giá, suy niệm và đọc thành tiếng lời nguyện ngắm có sẵn – nếu viếng Đàng Thánh Giá chung thì chỉ cần theo dõi lời nguyện ngắm chung với cộng đoàn tại từng chặng.

Ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh

Lễ Vọng Phục Sinh mang đến một cơ hội khác để được ơn toàn xá.

Một ơn toàn xá được ban cho các tín hữu trong Đêm Vọng Phục Sinh (hoặc vào ngày kỷ niệm Phép Rửa Tội của riêng họ), lặp lại lời thề Rửa Tội trong bất kỳ công thức hợp pháp nào đã được phê duyệt.

Chúa Nhật Phục sinh

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com