GHI DANH VÀO FORMED.ORG

Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.

Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com