Đọc Kinh Tôn Vương (03/06/2018)

Giáo Khu  1 Ô/B Vũ Thanh Minh 469-226-6288  
    2014 Aspen Ln., Garland, TX 75044    
Giáo Khu  4 O/B  Phạm Đức Hùng 469-212-3452  
    1617 Dorado Street , Garland TX 75040    
Giáo Khu  7 A/C Lê Minh & Vân 214-310-7474  
    3709 Lindale Dr., Mckinney, TX 75070    
Giáo Khu  11 A/C Trần Ngọc Hương & Lê 972-429-0803  
    1016 Lowndes Lane, Wylie, TX 75098
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com