Đọc Kinh Tôn Vương (28/10/2018)

Giáo Khu  1 Ông Uyên Nguyễn 972-589-4167
    1738 Apollo Rd. Apt# 1103, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  4 Ô/B Duong Chi Nhan 972-834-9345
    1609 Rahall Street, Garland, TX  75044  
Giáo Khu  10 Ông Trần Văn Hồ              214-597-7466
    2314 Valley Creek Dr., Garland, TX  75040  
Giáo Khu  11 A/C Hoàng Văn & Chi 972-429-8526
    501 Leeward Dr., Murphy, TX 75094
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com