Đọc Kinh Tôn Vương (22/2/2019)

 

Giáo Khu  1 A/C Nguyễn Bình 972-697-3167
    2421 Homestead Pl, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  11 A/C Hoàng Văn Liệu & Lan 309-706-2693
    3118 Clay Brook Dr, Wylie, TX 750948
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com