Đọc Kinh Tôn Vương (05/01/2020)

 

Giáo Khu  3 Ô/B Hồ Trí Luật 469-237-5489
    2605 Apollo Rd, Garland, TX 75044   
Giáo Khu  5
Bà Nguyễn Thị Liên
214 207 1134
   
401 Remington Dr., Murphy,  TX 75094
 
Giáo Khu  11 A/C Vũ Thịnh & Phi 214-801-8883
    408 Roy Rogers Lane, Murphy, TX 75094
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com