Đọc Kinh Tôn Vương (02/2/2020)

 

Giáo Khu  8 A/C Lam & Trang 408-806-7785 
    3618 Thunder Dr, Sachse, TX 75048  
       
     Thứ Bảy Ngày 1/2/2020   Lúc 7:30PM    
    Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  
    Bà Nguyễn Thị Gấm 214-578-2548
    2509 Neal Rd, Garland, TX 75040   
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com