Đọc Kinh Tôn Vương (09/2/2020)

 

Giáo Khu  1 Bà Cố Têrêsa Trần Thị Huệ 972-890-8299
    213 W. Brand Rd, Garland, TX 75044  
    Kính mời Giáo Khu 1, Legio, Hội ĐMHCG và LMTT  
       
Giáo Khu  3 Bà Nguyễn Kim Lan 469-325-8997
    10334 Portrush, Dallas, TX 75243  
Giáo Khu  5 Ô/B Ngô Suốt 972 644-5790
    1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081  


Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com