Đọc Kinh Tôn Vương (08/3/2020)

 

Giáo Khu  1 Bà Cố Têrêsa Trần Thị Huệ 972-890-8299
    213 W. Brand Rd, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  7 Ô/B Trần Đình Hiền 214-578-6190
    435 St. Andrews Dr., Allen, TX 75002  
     Thứ Bảy Ngày 7/3/2020   Lúc 7:30PM    
    Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  
    Bà Qủa Phụ Nguyễn Đức Mai 469-888-0948
    3703 Harlington Ln,  Richardson, TX  75082
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com