05-30:   Lễ Chúa Ba Ngôi

05-31:   Đức Bà Đi viếng bà thánh Ysave - Lễ kính

06-03:  Thứ Năm đầu tháng - Chầu Thánh Thể bắt đầu từ
7:45PM sau thánh lễ.

              Giờ chầu của các em 10 phút, sau đó là giờ chầu chung của cộng đoàn,

              Và sau cùng là giờ chầu cuối của các Hội Đoàn và các người đi làm về muộn.

06-04:  Thứ Sáu đầu tháng - Đền tạ Thánh Tâm

06-05:  Thứ Bảy đầu tháng thánh lễ 8:00AM

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com