• Ngày 01: Thứ Bảy
  • Thứ Bảy Đầu Tháng – Thánh lễ 8:00AM
  • Hướng dẫn Rửa tội trẻ em: 7:00PM
 • Ngày 06:  Thứ Năm
  • Thứ Năm Đầu Tháng – Chầu Thánh Thể
  • 7:45PM – 8:45PM – Chầu chung
  • 8:45PM – 9:45PM – Các Đoàn thể
    
 • 08/07: Thứ Sáu
  • Thứ Sáu Đầu Tháng
  • Đền Tạ Thánh Tâm – 6:30PM
    
 • 08/08: Thứ Bảy
  • Rửa Tội trẻ em – 4:00PM
    
 • 08/15: Thứ Bảy
  • Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Lễ Trọng: Thánh Lễ 8:00AM
    
 • 08/18: Thứ Ba
  • Khai Giảng lớp Dự Tòng
    
 • 08/26: Thứ Tư
  • Khai Giảng lớp Dự Bị Hôn Nhân
    
 • 08/30: Chúa Nhật
  • Khai Giảng Các Lớp Việt Ngữ & Giáo Lý + TNTT
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com