- Chúa Nhật 15/3.  Chúa nhật II Mùa Chay năm A. Bắt đầu Năm Thánh Clêmentê.

- Thứ Hai 16/3 trong Tuần III Mùa Chay.

- Thứ Ba 17/3. Lễ Thánh Patrick, Giám mục.

- Thứ Tư 18/3. Lễ Thánh Xirilô thành Giêrusalem, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh.

- Thứ Năm 19/3. Lễ Thánh Giuse. Lễ Trọng.

- Thứ Sáu 20/3 trong Tuần III Mùa Chay. Kiêng Thịt.

- Thứ Bảy 21/3 trong Tuần III Mùa Chay.

 

- Chúa nhật 22/3. Chúa nhật IV Mùa Chay năm A. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com