The Assumption of the Blessed Virgin Mary (Holy Day of Obligation)

* Thứ Tư 14/8/2018: Thánh Lễ Vọng lúc 7 pm

* Thứ Năm 15/8/2019: Có 4 Thánh Lễ lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm & 9 pm

*** Mass Times: Wed Aug 14 – 7pm Vigil; Thu Aug 15 – 6:45am, 9am, 7pm & 9pm.

Lưu ý: Vì năm nay Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời rơi vào thứ Năm tuần thứ 3 của tháng 8 nên không có chương trình Chầu Thánh Thể bằng tiếng Anh lúc 8 giờ tối. (Due to the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on  Thursday Aug 15, the monthly English-language Eucharistic Adoration at 8pm will be canceled.)

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com