Giáo Khu  8 A/C Lam & Trang 408-806-7785 
    3618 Thunder Dr, Sachse, TX 75048  
       
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com