Giáo Khu  1 Bà Cố Têrêsa Trần Thị Huệ 972-890-8299
    213 W. Brand Rd, Garland, TX 75044  
Giáo Khu  7 Ô/B Trần Đình Hiền 214-578-6190
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com