• 10/01: Thứ Năm
  • Thứ Năm Đầu Tháng – Chầu Chung: 7:45PM – 10:00PM
  • Thánh Têrêsa GHĐ – Bổn Mạng GK # 1
    
 • 10/02: Thứ Sáu
  • Thứ Sáu Đầu Tháng – Đền Tạ Thánh Tâm: 6:30PM
    
 • 10/03: Thứ Bảy
  • Thứ Bảy Đầu Tháng – Thánh Lễ 8:00AM
  • Hướng dẫn Rửa Tội trẻ em: 7:00PM
    
 • 10/04: Chúa Nhật
  • Thánh Phanxicô Assisi – Bổn Mạng Đoàn Thanh Niên
    
 • 10/10: Thứ Bảy
  • Rửa Tội tẻ em – 4:PM
    
 • 10/13: Thứ Ba
  • Đức Mẹ Fatima – Bổn Mạng GK # 3
    
 • 10/17+18: Thứ Bảy + Chúa Nhật
  • QUYÊN TIỀN II
  • GIÚP CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO TOÀN CẦU
    
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com