Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 4/2021

The Pope’s Prayer Intention for April 2021

* Cầu Cho Các Quyền Căn bản: Chúng ta cầu cho những ai đang liều mình tranh đấu cho các quyền căn bản dưới các chế độ chuyên chế, độc tài, và trong những nền dân chủ đang gặp khủng hoảng.

* Fundamental Rights: We pray for those who risk their lives while fighting for fundamental rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com