TĨNH TÂM LINH THAO VÙNG DALLAS-FORT WORTH

Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của tín hữu Việt Nam vùng Dallas-Fort Worth, Nhà Tĩnh Tâm Montserrat hiện đang tổ chức hai khóa tĩnh tâm bằng tiếng Việt cho năm 2021. Tất cả sẽ được hướng dẫn bởi linh mục Dòng Tên Giuse Nguyễn trọng Tước S.J. (bút danh Nguyễn Tầm Thường).

Để chọn khóa, ghi danh và biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng:

https://www.montserratretreat.org/tinhtam-vn

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com