Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5/2021

The Pope’s Prayer Intention for May 2021

* Cầu Cho Thế Giới Tài Chính: Xin cho những người hữu trách trong lĩnh vực tài chính biết cộng tác với các chính phủ để điều tiết nền tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

* The World of Finance: Let us pray that those in charge of finance will work with governments to regulate the financial sphere and protect citizens from its dangers

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com