Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 6/2021

The Pope’s Prayer Intention for June 2021

* Ý Truyền Giáo: Vẻ đẹp của Hôn Nhân

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, để với sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, tình yêu, lòng quảng đại và sự trung tín của họ ngày càng triển nở.

* Intention for Evangelization: The Beauty of Marriage

Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com