VIỆC ĐƯA CÁC ẢNH & TÀI LIỆU ĐẾN NHÀ THỜ

Như một phần trách nhiệm của Cha Chính xứ trong việc duy trì đức tin Công giáo theo đúng chỉ dẫn của Giáo hội nói chung và Giáo phận Dallas nói riêng, tất cả các tranh ảnh và tài liệu ngay cả liên quan đến việc thực hành đạo đức Kitô giáo, không thể được đưa vào khuôn viên Giáo xứ và Nhà thờ nếu không có phép của Cha Chính xứ. Xin mọi người lưu ý để không ai được tự tiện đưa ảnh tượng và các CD nhạc và giảng, các bản kinh,… vào Nhà thờ nếu chưa được phép.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com