MÙA HÈ ĐI CHƠI NHƯNG VẴN ĐI LỄ

 Sunday Mass During Summer Vacation

Trong mùa Hè, nhiều người và gia đình đi chơi xa, nhưng đừng quên việc tham dự Thánh Lễ Chúa nhật. Nếu muốn biết nơi mình đi đến có Nhà thờ Công giáo gần đó, xin vào www.masstimes.org. Chỉ cần cho biết địa chỉ hoặc zip code nơi mình đang ở, website này sẽ cho biết ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when traveling or when it is not practical to attend their regular parishes. Masstimes.org makes it much easier to search for a Mass by presenting all the possibilities in a geographical area on one page. This website provide worship times, church locations, contact information, website links and maps. Mass Times cooperates with parishes, dioceses and bishops' councils and conferences around the world to assemble the information about the churches. Mass Times only lists Catholic churches that are on diocesan websites or information provided by a diocese.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com