Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 7/2021

The Pope’s Prayer Intention for July 2021

* Cầu Nguyện Cho Tình Bạn Xã Hội: Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho, trong những tình huống xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta có thể trở thành những kiến ​​trúc sư can đảm và nhiệt huyết của đối thoại và tình bạn.

* Social Friendship: We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com