CHƯƠNG TRÌNH ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH

Chương trình ESL sẽ khai giảng vào ngày thứ Ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Chương trình ESL bao gồm các lớp 1, 2, 3 và sẽ học vào tối thứ Ba và tối thứ Năm hằng tuần, từ 7 đến 9 giờ tối. Lớp Luyện Thi Quốc tịch vào mỗi thứ Tư hằng tuần sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021.

Ghi danh cho ESL & Luyện thi Quốc tịch tại Trung tâm Thánh Anphong bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều thứ Ba ngày 31/8 và thứ Năm ngày 2/9

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com